Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Przedmiot leasingu powinien być ubezpieczony, na wypadek kradzieży, uszkodzenia, albo innego zdarzenia powodującego utratę rzeczy bądź jej uszkodzenie. Z reguły kwestia ubezpieczenia jest uregulowana między stronami umowy leasingu w treści postanowień umownych. Należy dodać, że przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej. Korzystający nie posiada żadnego tytułu prawnego poza tym, że może korzystać z przekazanej mu rzeczy i pobierać z niej pożytki, jeśli umowa na to zezwala i w takich granicach jak ustalono w umowie. Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia leży głównie w interesie właściciela, czyli firmy leasingowej. Niemniej ciężar ekonomiczny związa

Kiedy koncesja może być cofnięta?

Cofnięcie koncesji następuje w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia, które zakazuje przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Drugą sytuacją, w jakiej organ koncesyjny jest zobowiązany do cofnięcia koncesji jest niepodjęcie przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie działalności gospodarczej, albo trwale zaprzestanie jej prowadzenia. Są to sytuacje, w których udzielenie koncesji traci sens, więc organ koncesyjny jest z mocy prawa zobowiązany do jej cofnięcia. Fakultatywne cofnięcie koncesji jest natomiast możliwe w przypadku rażącego naruszenia warunków wykonywania koncesjonowanej działalności oraz nieusunięcia nieprawidłowośc

Administracja kontra przedsiębiorcy

Niejednokrotnie podkreśla się, że administracja publiczna ma przede wszystkim służyć. Z relacji przedsiębiorców wynika niekiedy zupełnie co innego. Administracja ma pewne obowiązki względem przedsiębiorców. Organy administracji publicznej są zobowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Drugą ważną kwestią jest to, że organ administracji może żądać od przedsiębiorcy takich dokumentów, jakie są wyraźnie wskazane w przepisie i tylko takich. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i niekompletnych wniosków, a po ich przyjęciu musi niezwłocznie potwierdzić przyjęcie pisma. W potwierdzeniu należy wskazać datę wpływu, termin rozpat