Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Administracja

Kiedy koncesja może być cofnięta?

Cofnięcie koncesji następuje w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia, które zakazuje przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Drugą sytuacją, w jakiej organ koncesyjny jest zobowiązany do cofnięcia koncesji jest niepodjęcie przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie działalności gospodarczej, albo trwale zaprzestanie jej prowadzenia. Są to sytuacje, w których udzielenie koncesji traci sens, więc organ koncesyjny jest z mocy prawa zobowiązany do jej cofnięcia. Fakultatywne cofnięcie koncesji jest natomiast możliwe w przypadku rażącego naruszenia warunków wykonywania koncesjonowanej działalności oraz nieusunięcia nieprawidłowośc

Kontrolowanie koncesjonariuszy

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej nosi nazwę koncesjonariusza. Podlega on kontroli wykonywanej przez organ koncesyjny. Organ administracji publicznej, który udzielił koncesji ma możliwość dokonania oceny zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją. Ponadto organ koncesyjny może kontrolować przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i dóbr osobistych obywateli. Organ koncesyjny nie przeprowadza kontroli samodzielnie, tylko upoważnia do tego odpowiednie osoby. Osoby upoważnione mogą

Odmowa a wstrzymanie udzielenia koncesji

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji, może ograniczyć jej zakres, albo w uzasadnionych przypadkach odmówić zmiany koncesji. Odmowa zmiany i udzielenia, albo ograniczenie zakresu koncesji może nastąpić w sytuacji, gdy jest to uzasadnione niespełnieniem warunków wykonywania działalności gospodarczej, jaka jest objęta koncesją, albo z uwagi na zagrożenie obronności bądź bezpieczeństwa państwa i obywateli. Uzasadnieniem odmowy udzielenia koncesji jest w przypadku ich ograniczonej liczby udzielenie jej innemu przedsiębiorcy w drodze przetargu. Przepisy szczególne mogą ponadto określać inne przypadki, kiedy może zostać wydana decyzja o odmowie udzielenia