Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Administracja

Udzielenie koncesji w drodze przetargu

Liczba koncesji może być ograniczona, co należy ogłosić w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Obowiązek ten ciąży na odpowiednim organie koncesyjnym kompetentnym do wydania określonego rodzaju koncesji. W ogłoszeniu trzeba zawrzeć informację o przedmiocie i zakresie działalności gospodarczej, liczbę koncesji, szczególnych warunkach wykonywania działalności gospodarczej, terminie i miejscu składania wniosków, czasie udzielenia koncesji i wymaganych dokumentach i informacjach dodatkowych. Przetarg na udzielenie koncesji jest ogłaszany także w „Monitorze Polskim” oraz przeprowadzany przez organ koncesyjny. Wybiera on oferty w liczbie zgodnej z liczbą możliwy

Koncesjonowana działalność gospodarcza

Pojęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej jest związane z wymogiem uzyskania koncesji na prowadzenie firmy. Obejmuje ono wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, które są związane z koniecznością posiadania koncesji. Można wyróżnić siedem rodzajów działalności gospodarczej koncesjonowanej, a mianowicie przewozy lotnicze, prowadzenie kasyna gry, ochrona osób i mienia oraz rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Trzy dziedziny dotyczą przemysłu energetycznego i górnictwa. Koncesja jest wymagana w przypadku obrotu paliwami i energią, składowaniem odpadów i podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz wydobywania kopalin ze złóż i innej te

Dostęp do informacji w CEIDG

Prawo do dostępu do informacji przysługuje każdemu, a zatem osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, ale posiadającym zdolność prawną. Dostęp do informacji przysługuje bez względu na obywatelstwo, czy siedzibę. CEIDG udostępnia dane i informacje gromadzone w ewidencji poza numerem PESEL i adresem zamieszkania. Dostęp obejmuje informacje o przedsiębiorcach dotyczące uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień związanych z koncesją, zezwoleniem lub licencją. Wspomniane informacje są przekazywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez organy koncesyjne. Dane i informacje ud