Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Przedmiot leasingu powinien być ubezpieczony, na wypadek kradzieży, uszkodzenia, albo innego zdarzenia powodującego utratę rzeczy bądź jej uszkodzenie. Z reguły kwestia ubezpieczenia jest uregulowana między stronami umowy leasingu w treści postanowień umownych. Należy dodać, że przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej. Korzystający nie posiada żadnego tytułu prawnego poza tym, że może korzystać z przekazanej mu rzeczy i pobierać z niej pożytki, jeśli umowa na to zezwala i w takich granicach jak ustalono w umowie. Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia leży głównie w interesie właściciela, czyli firmy leasingowej. Niemniej ciężar ekonomiczny związa

Podstawowe obowiązki finansującego

Podstawowe obowiązki finansującego zostały określone w Kodeksie Cywilnym. Podstawowym obowiązkiem ciążącym na firmie leasingowej jest wydanie rzeczy korzystającemu. Przedmiot umowy leasingu powinien być wydany w takim stanie, w jakim został on nabyty od zbywcy. Firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Przekazuje ona jedynie dokumenty sprzedaży, na podstawie których korzystający może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi od sprzedawcy. Wśród dokumentów, które korzystający powinien wydać finansującemu musi znaleźć się między innymi odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy. Inne obowiązki finansującego mo

Forma umowy leasingu

Ustawodawca przewidział bardzo rygorystyczną zasadę w odniesieniu do formy umowy leasingu. Musi ona być zawarta na piśmie. Jeżeli ma postać umowy ustnej to umowa leasingu jest bezwzględnie nieważna. Należy dodać, że oprócz zwykłej formy pisemnej ustawodawca przewiduje jeszcze inne formy dokonania czynności prawnych. Są to forma z datą pewną, forma z podpisami poświadczonymi notarialnie oraz forma aktu notarialnego. Wspomniane trzy formy również mogą być zastosowane w przypadku formy umowy leasingu i nie spowoduje do przez to nieważności umowy leasingu. Wynika to z faktu, że są to kwalifikowane formy pisemne, które mogą być zastosowane zamiast zwykłej formy pisem