Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

Podstawowe informacje o leasingu

Leasing jest jedną z umów handlowych, które zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Umowa leasingu zawiera zobowiązanie finansującego do nabycia rzeczy i oddania jej korzystającemu. Leasing dotyczy zatem dwóch stron, czyli finansującego, którym z reguły jest firma leasingowa oraz korzystającego, którym przeważnie jest przedsiębiorca. Finansujący zobowiązuje się do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie leasingu. W zależności od ustaleń stron rzecz jest oddawana korzystającemu do używania, albo do używania i pobierania pożytków. W pierwszym przypadku leasing będzie podobny do najmu, zaś w drugim do dzierżawy, ale bez względu na p

Wspieranie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm

Państwo udziela wsparcia zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom, a także małym i średnim firmom stwarzając korzystne warunki dla funkcjonowania tego typu działalności gospodarczej. Należy dodać, że wsparcie jest udzielane zgodnie z zasadami równości i konkurencji, które w pewnej mierze się wykluczają, ale ich uwzględnienie umożliwia bardzie optymalne udzielanie pomocy przedsiębiorcom. Wsparcie dla przedsiębiorców może przybrać formę inicjowania zmian w prawie oraz realizowania programów rządowych. Działania administracji publicznej ukierunkowane na poprawę sytuacji osób wykonujących działalność gospodarczą mogą przybrać też formę ułatwiania dostępu przedsiębi

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Przedstawicielstwo z siedzibą na terytorium Polski może być utworzone w zasadzie przez każdego przedsiębiorcę zagranicznego. Należy jednak dodać, że w ramach przedstawicielstwa można prowadzić wyłącznie działalność polegającą na promowaniu przedsiębiorcy i reklamie. Przedstawicielstwo może być utworzone zarówno przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w innym państwie, jak i przez zagraniczne osoby prawne. Przedsiębiorca, który chce utworzyć przedstawicielstwo musi uzyskać wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra gospodarki. Utworzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny czy też instytu