Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Produkt niebezpieczny i szkoda

Producent produktu niebezpiecznego ponosi odpowiedzialność za szkodę, która została wyrządzona przez ten produkt. Produktem może być każda rzecz ruchoma, a także zwierzę i energia elektryczna, ale nie gaz. Tylko zwierzę i energię elektryczną ustawodawca uznał za produkt niebezpieczny, co wynika z literalnego brzmienia przepisów. Za produkt niebezpieczny można uznać krew produkowaną w banku krwi oraz organy przeznaczone do transplantacji. Producent odpowiada za szkodę na mieniu, ale tylko wtedy, gdy zniszczona lub uszkodzona rzecz jest zwykle przeznaczona do osobistego użytku oraz w taki sposób korzystał z niej poszkodowany. Nie zawsze odpowiedzialność za szkodę wyrz

Ryzyko prowadzącego przedsiębiorstwo

Wśród zasad odpowiedzialności w polskim prawie cywilnym można wyróżnić zasadę ryzyka. Na zasadzie ryzyka odpowiada między innymi przedsiębiorca, który prowadzi na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch wykorzystując siły przyrody. Tytułem przykładu można wskazać wykorzystanie płynnych paliw, parę, gaz i elektryczność. Są to siły przyrody wprawiające w ruch maszyny. Na zasadzie ryzyka nie odpowiada przedsiębiorca prowadzący fermę czy gospodarstwo rolne, albo świadczy usługi polegające na wykorzystywaniu wiedzy specjalistycznej (np. kancelaria prawnicza). Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie i w mieniu. Ponosi on o

Konflikt wzorców przedsiębiorców

Kiedy przedsiębiorcy posługują się wzorcami umownymi, między dokumentami stosowanymi przez kontrahentów może dojść do konfliktów. Dlatego też ustawodawca przyjął zasadę, że w razie sprzeczności wzorców umownych przedsiębiorców wiążące są tylko te postanowienia, które nie są ze sobą sprzeczne. Innymi słowy, umowa między kontrahentami nie obejmuje postanowień wzorców pozostających ze sobą w sprzeczności. Zasada ta ma zastosowanie wtedy, gdy żaden z przedsiębiorców nie zawiadomi drugiej strony o tym, że nie zamierza zawierać umowy na takich warunkach. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu oferty. Zasady dotyczące sprzeczności wzorcó