Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Ustawowy katalog niedozwolonych postanowień umownych

Uznanie postanowienia umowy za klauzulę niedozwoloną (abuzywną) jest zadaniem sądu, który po wniesieniu powództwa podejmuje rozstrzygnięcie. W przypadku, gdy występuje wątpliwość, co do tego czy należy uznać daną klauzulę za abuzywną, należy sięgnąć do katalogu niedozwolonych postanowień umownych. Został on określony w Kodeksie Cywilnym w art. 385 z indeksem 3. Klauzule abuzywne można podzielić na kilka grup. Klauzule abuzywne mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta za szkody na osobie, albo za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Do niedozwolonych klauzul umownych ustawodawca zaliczył także pos

Klauzule abuzywne i ich cechy

Abuzywne klauzule umowne są zwane także niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Dotyczą one umów z konsumentami. Do charakterystycznych cech klauzul abuzywnych należy brak indywidualnego uzgodnienia z konsumentem oraz kształtowanie praw i obowiązków konsumenckich sprzecznie z dobrymi obyczajami. Klauzule abuzywne rażąco naruszają jego interesy. Abuzywna klauzula umowna może dotyczyć także świadczenia głównego (np. zapłaty ceny), jeśli tylko została ustalona w niejednoznaczny sposób. Brak indywidualnego uzgodnienia polega na tym, że konsument nie miał rzeczywistego wpływu na treść danej klauzuli. Najczęściej charakter ten mają postanowienia umowy przejęte z wzorc

Umowa sprzeczna z wzorcem

Wzorce umowne mogą przyjmować postać wzoru umowy, ale nie tylko. Przedsiębiorcy korzystają również z regulaminów i ogólnych warunków umów, które pełnią rolę załącznika do umowy. Może się zatem zdarzyć, że treść umowy będzie sprzeczna z treścią postanowień zawartych we wzorcu. W takiej sytuacji uważa się, że wiążąca jest umowa. Sprzeczność może wynikać z literalnego brzmienia postanowień umowy i wzorca. Może ona także być konsekwencją interpretacji postanowień wspomnianych dokumentów. Przedsiębiorca powinien dołożyć starań, aby treść wzorca i umowy była sformułowana jednoznacznie i zrozumiale. Za wypełnieniem wspomnianego obowiązku przemaw