Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Prowizja dla komisanta

Prowizja jest wynagrodzeniem przysługującym komisantowi. Roszczenie o zapłatę prowizji zostaje nabyte przez komisanta w momencie otrzymania przez komitenta rzeczy lub ceny, w zależności od tego, czy komisant zobowiązał się do kupna czy sprzedaży. Umowa komisu może być wykonana częściami. W takim przypadku roszczenie o prowizję jest nabywane przez komisanta w miarę wykonywania umowy. Do prawidłowego wykonania umowy konieczne jest współdziałanie komisanta i komitenta. Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby z powodu braku aktywności ze strony komitenta komisant nie otrzymał wynagrodzenia za dokonane czynności. Tak też uważa ustawodawca, który przyznaje komisantowi prawo do ż

Umowa komisu w obrocie gospodarczym

Umowa komisu polega na tym, że komisant zobowiązuje się w zamian za prowizję do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta. Komisant jest przedsiębiorcą, który działa w imieniu własnym, ale na rzecz osoby fizycznej lub prawnej. Umowa komisu dotyczy wyłącznie sprzedaży, co odróżnia ją od umowy zlecenia. Co więcej, sprzedaż może obejmować wyłącznie rzeczy ruchome. Komisant powinien wydać komitentowi rzeczy lub pieniądze, które uzyskał przy wykonaniu zlecenia dla niego, w tym wierzytelności. Komisant powinien zawierać umowy sprzedaży zgodnie z warunkami ustalonymi przez komitenta. Gdyby jednak udało mu się zawrzeć bardziej korzystną umowę, to i t

Bezprawne działania negotiorum gestora

Osoba prowadząca cudzą sprawę bez zlecenia nie powinna dokonywać zmian w mieniu osoby, której sprawę prowadzi, jeżeli nie ma takiej potrzeby, albo nie przyniesie to żadnej korzyści. Zmiany nie powinny być dokonywane także wbrew wiadomej negotiorum gestorowi woli tej osoby. Mienie to nie tylko rzeczy stanowiące własność danej osoby, czyli prawo własności, ale również przysługujące jej inne prawa majątkowe (np. służebności, zastaw, hipoteka, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, autorskie prawa majątkowe). Należy dodać, że w razie bezprawnych działań wymienionych wyżej negotiorum gestor ma obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli jednak nie jest to mo