Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Negotiorum gestor w obrocie gospodarczym

W obrocie gospodarczym można spotkać się z sytuacjami, gdy jakaś osoba prowadzi cudzą sprawę mimo braku zlecenia. Nosi ona nazwę negotiorum gestora. Zgodnie z obowiązującym prawem przyjmuje się, że powinna ona działać z korzyścią dla osoby, której sprawę prowadzi i według jej prawdopodobnej woli. Negotiorum gestor jest ponadto zobowiązany do zachowania należytej staranności. Nie ma natomiast obowiązku osiągnięcia określonego celu, co wynika z podobieństwa jego działań do pracy zleceniobiorcy. Negotiorum gestor powinien powiadomić osobę, której sprawę prowadzi o podjętych działaniach oczekując jej zleceń. Może też prowadzić jej sprawę dopóki dana osoba

Umowa zlecenia a czynności faktyczne

Zasadniczo umowa zlecenia jest zawierana w celu dokonywania czynności prawnych. Niemniej jednak ustawodawca przewidział pewną furtkę dla osób, które chcą powierzyć innej osobie wykonanie czynności faktycznych. Do umów o świadczenie usług zaliczanych do tzw. umów nienazwanych należy zatem stosować odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenie. Umowy nienazwane to takie, które nie zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym, ani innymi przepisami (np. odrębnymi ustawami). Roszczenia przedawniają się z upływem dwóch lat, ale nie wszystkie. Termin ten dotyczy roszczeń o wynagrodzenie i zwrot wydatków oraz z tytułu udzielonych zaliczek osobom zajmującym się stale lub w ram

Wypowiedzenie i wygaśnięcie zlecenia

Wypowiedzenie zlecenia może nastąpić w każdym czasie przez zleceniodawcę. Powinien on zwrócić wydatki poczynione w celu należytego wykonania zlecenia oraz wypłacić zleceniobiorcy odpowiednią część wynagrodzenia stosowanie do wykonanej części zlecenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić z ważnych powodów. W przeciwnym razie zleceniodawca ma obowiązek naprawienia szkody w związku z wypowiedzeniem mowy. Zleceniobiorca również może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ale w przypadku odpłatnego zlecenia i wypowiedzenia bez ważnego powodu ciąży na nim obowiązek odszkodowawczy względem zleceniodawcy. Nie jest możliwe zrzeczenie się z góry uprawnienia do wypowiedzenia