Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Promesa koncesji – co to jest?

Promesa koncesji jest przykładem przyrzeczenia publicznego w prawie administracyjnym. Promesa polega na tym, że organ koncesyjny zobowiązuje się składając oświadczenie woli w stosunku do przedsiębiorcy, że udzieli koncesji w określonym terminie, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych i faktycznych. Promesa jest często określana mianem przyrzeczenia wydania koncesji. Uzasadnieniem dla udzielenia promesy koncesji stała się przede wszystkim ochrona interesu ekonomicznego przedsiębiorcy. Promesa chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami nieudzielenia koncesji. Ubieganie się o jej udzielenie wiąże się z reguły z dokonaniem poważnych nakładów

Decyzje administracyjne organów koncesyjnych

Organ koncesyjny, podobnie jak każdy inny organ administracji publicznej, posiada kompetencję do wydawania decyzji administracyjnych. Są to indywidualno – konkretne akty administracyjne zawierające określone rozstrzygnięcie i szereg danych niezbędnych do zachowania przez nie ważności. Decyzja administracyjna wydawana przez organ koncesyjny może zawierać rozstrzygnięcie o odmowie udzielenia koncesji, albo ograniczać zakres koncesji bądź wprowadzić pewne zmiany. Decyzja administracyjna odnośnie do koncesji jest wydawana wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Nie wydaje się koncesji z urzędu. Cofnięcie koncesji również następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej

Organy koncesyjne w Polsce

Organy koncesyjny jest to organ administracji publicznej, który jest upoważniony do udzielenia koncesji. Do jego kompetencji należy również odmowa udzielania koncesji oraz jej zmiana i cofanie. W Polsce głównym organem koncesyjnym jest minister, który jest właściwy do spraw objętych działalnością gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji. Do organów koncesyjnych należą zatem Minister Środowiska i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Inne organy koncesyjne to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje na prowadzenie działalności związanej z paliwami płynnymi. Kompetencję do wydawania kompetencji ma też Przewodniczący Krajowej Rady Radiofoni