Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Prawo do uzyskania interpretacji prawa

Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania interpretacji przepisów. Wniosek o interpretację można złożyć do właściwego organu administracji publicznej, albo do państwowej jednostki organizacyjnej. Interpretacja może dotyczyć zakresu i sposobu stosowania przepisów, z jakich wynika obowiązek uiszczania pewnych świadczeń przez przedsiębiorcę (np. cła, podatków, innych danin publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne). Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć już zaistniałego stanu faktycznego (np. wątpliwość co do wysokości cła, co jakiego został zobowiązany przedsiębiorstwa), albo przyszłego zdarzenia (np. wysokość sk

Państwo a przedsiębiorcy

W epoce gospodarki wolnorynkowej państwo raczej oddziela się od przedsiębiorców, ale nie przyznaje im całkowitej autonomii. Sfera oddziaływania państwo na gospodarkę jest objęta regulacjami publicznego prawa gospodarczego. Państwo nie tylko reglamentuje działalność gospodarczą w pewnym zakresie, ale również udziela wsparcia przedsiębiorcom. Pomoc publiczna ze strony państwa jest udzielana na zasadzie równości i konkurencji. Zasady oraz formy udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej zostały określone w ustawach i wydanych do nich rozporządzeniach. Do zadań organów administracji publicznej należy między innymi wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzeni

Legalna definicja przedsiębiorcy

Legalna definicja przedsiębiorcy została zamieszczona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawodawca definiuje przedsiębiorcę stosując typ definicji zwany definicją przez wyliczenie. Do kręgu przedsiębiorców są zaliczane osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne. Ostatnie z wymienionych podmiotów są zorganizowanymi jednostkami, które choć posiadają zdolność prawną, nie mają osobowości prawnej. Ustawodawca dopuszcza, aby były one podmiotem praw i obowiązków. Nie przyznaje im natomiast osobowości prawnej, a zatem nie mogą one kreować relacji charakterystycznych wyłącznie dla osób prawnych (np. zaciągać zobowiązań). Podmiotami, które