Prowizja dla komisanta

Prowizja jest wynagrodzeniem przysługującym komisantowi. Roszczenie o zapłatę prowizji zostaje nabyte przez komisanta w momencie otrzymania przez komitenta rzeczy lub ceny, w zależności od tego, czy komisant zobowiązał się do kupna czy sprzedaży. Umowa komisu może być wykonana częściami. W takim przypadku roszczenie o prowizję jest nabywane przez komisanta w miarę wykonywania umowy. Do prawidłowego wykonania umowy konieczne jest współdziałanie komisanta i komitenta. Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby z powodu braku aktywności ze strony komitenta komisant nie otrzymał wynagrodzenia za dokonane czynności. Tak też uważa ustawodawca, który przyznaje komisantowi prawo do ż

Produkt niebezpieczny i szkoda

Producent produktu niebezpiecznego ponosi odpowiedzialność za szkodę, która została wyrządzona przez ten produkt. Produktem może być każda rzecz ruchoma, a także zwierzę i energia elektryczna, ale nie gaz. Tylko zwierzę i energię elektryczną ustawodawca uznał za produkt niebezpieczny, co wynika z literalnego brzmienia przepisów. Za produkt niebezpieczny można uznać krew produkowaną w banku krwi oraz organy przeznaczone do transplantacji. Producent odpowiada za szkodę na mieniu, ale tylko wtedy, gdy zniszczona lub uszkodzona rzecz jest zwykle przeznaczona do osobistego użytku oraz w taki sposób korzystał z niej poszkodowany. Nie zawsze odpowiedzialność za szkodę wyrz

Podstawowe obowiązki finansującego

Podstawowe obowiązki finansującego zostały określone w Kodeksie Cywilnym. Podstawowym obowiązkiem ciążącym na firmie leasingowej jest wydanie rzeczy korzystającemu. Przedmiot umowy leasingu powinien być wydany w takim stanie, w jakim został on nabyty od zbywcy. Firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Przekazuje ona jedynie dokumenty sprzedaży, na podstawie których korzystający może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi od sprzedawcy. Wśród dokumentów, które korzystający powinien wydać finansującemu musi znaleźć się między innymi odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy. Inne obowiązki finansującego mo