Kontrolowanie koncesjonariuszy

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej nosi nazwę koncesjonariusza. Podlega on kontroli wykonywanej przez organ koncesyjny. Organ administracji publicznej, który udzielił koncesji ma możliwość dokonania oceny zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją. Ponadto organ koncesyjny może kontrolować przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i dóbr osobistych obywateli. Organ koncesyjny nie przeprowadza kontroli samodzielnie, tylko upoważnia do tego odpowiednie osoby. Osoby upoważnione mogą

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorstwa

Oddział nie jest pojęciem tożsamym z przedstawicielstwem przedsiębiorstwa, chociaż w potocznym języku wyrażenia te są uważane za synonimy. W prawie gospodarczym jest zupełnie inaczej. Oddział przedsiębiorstwa jest wyodrębnioną częścią działalności gospodarczej. Charakteryzuje się on samodzielnością organizacyjną. Utworzenie oddziału umożliwia przedsiębiorcy wykonywanie działalności poza siedzibą. Przedstawicielstwo również znajduje się poza siedzibą przedsiębiorcy, niemniej jego zakres działania ogranicza się do promowania i przekazywaniu informacji na temat usług bądź produktów przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Najczęściej przedstawicielstwa s

Umowa komisu w obrocie gospodarczym

Umowa komisu polega na tym, że komisant zobowiązuje się w zamian za prowizję do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta. Komisant jest przedsiębiorcą, który działa w imieniu własnym, ale na rzecz osoby fizycznej lub prawnej. Umowa komisu dotyczy wyłącznie sprzedaży, co odróżnia ją od umowy zlecenia. Co więcej, sprzedaż może obejmować wyłącznie rzeczy ruchome. Komisant powinien wydać komitentowi rzeczy lub pieniądze, które uzyskał przy wykonaniu zlecenia dla niego, w tym wierzytelności. Komisant powinien zawierać umowy sprzedaży zgodnie z warunkami ustalonymi przez komitenta. Gdyby jednak udało mu się zawrzeć bardziej korzystną umowę, to i t