Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Rynek walutowy > Kursy walut

Ustawowy katalog niedozwolonych postanowień umownych

Uznanie postanowienia umowy za klauzulę niedozwoloną (abuzywną) jest zadaniem sądu, który po wniesieniu powództwa podejmuje rozstrzygnięcie. W przypadku, gdy występuje wątpliwość, co do tego czy należy uznać daną klauzulę za abuzywną, należy sięgnąć do katalogu niedozwolonych postanowień umownych. Został on określony w Kodeksie Cywilnym w art. 385 z indeksem 3. Klauzule abuzywne można podzielić na kilka grup. Klauzule abuzywne mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta za szkody na osobie, albo za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Do niedozwolonych klauzul umownych ustawodawca zaliczył także postanowienia, które istotnie ograniczają lub wyłączają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością przedsiębiorcy, albo zezwalają przedsiębiorcy na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków z umowy na osobę trzecią bez zgody konsumenta. Katalog niedozwolonych klauzul umownych został ustalony w formie listy obejmującej 23 punkty. Stosuje się go jednak wyłącznie w razie wątpliwości.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.