Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Zarabianie i oszczędzanie > Oszczędzanie i pomnażanie na koncie

Wypowiedzenie i wygaśnięcie zlecenia

Wypowiedzenie zlecenia może nastąpić w każdym czasie przez zleceniodawcę. Powinien on zwrócić wydatki poczynione w celu należytego wykonania zlecenia oraz wypłacić zleceniobiorcy odpowiednią część wynagrodzenia stosowanie do wykonanej części zlecenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić z ważnych powodów. W przeciwnym razie zleceniodawca ma obowiązek naprawienia szkody w związku z wypowiedzeniem mowy. Zleceniobiorca również może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ale w przypadku odpłatnego zlecenia i wypowiedzenia bez ważnego powodu ciąży na nim obowiązek odszkodowawczy względem zleceniodawcy. Nie jest możliwe zrzeczenie się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia. Wygaśnięcie zlecenia następuje w przypadku śmierci zleceniobiorcy, albo w wyniku utraty przez przyjmującego zlecenie zdolności do czynności prawnych (np. w razie ubezwłasnowolnienia całkowitego). Śmierć zleceniodawcy nie powoduje co do zasady wygaśnięcia zobowiązania. Prawa i obowiązki zleceniodawcy przechodzą na spadkobiercę, a w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez zleceniodawcę – na przedstawiciela ustawowego. Strony mogą jednak ustalić inaczej w umowie zlecenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.